UAB STANHOPE FINANSINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS INDIVIDUALIEMS KLIENTAMS

Šie T&C reglamentuoja ribotos elektroninių pinigų sąskaitos ir susijusių paslaugų teikimą.Bendrosios nuostatos

Šiame dokumente vartojamos sąvokos turi šias reikšmes:

Stanhope - UAB "STANHOPE FINANCIAL" yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės registracijos numeris 305574870, buveinė - Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuva; duomenys apie bendrovę įregistruoti ir saugomi Juridinių asmenų registre. Stanhope priežiūros institucija - Lietuvos bankas (adresas: Gedimino pr. 6, Vilnius, adresas korespondencijai: Gedimino pr: Totorių g. 4, Vilnius, tel: +370 5 2680029, el: info@lb.lt, interneto svetainė: www.lb.lt), bendrovė turi Lietuvos banko išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją Nr. 78, kurią galima rasti čia: https://www.lb.lt/en/licences-1/view_license?id=2014.. Bendrovės elektroninio pašto adresas - payments@sh-financial.com.

Klientas - fizinis asmuo, kuris sudarė Sutartį ir kuriam išduota Kortelė arba kuriam Kortelė buvo išduota, bet vėliau nustojo galioti arba buvo atšaukta.

Šalis - reiškia Klientą arba "Stanhope" atskirai; Šalys - Klientas ir "Stanhope".

T&C - reiškia šias Stanhope patvirtintas Bendrąsias Stanhope paslaugų teikimo sąlygas, kurios kartu su visais pakeitimais ir papildymais yra neatskiriama Sutarties dalis ir su kuriomis Klientas gali susipažinti Stanhope interneto svetainėje https://sh.financial/ (įskaitant visus jų priedus, pakeitimus, bet kokias papildomas sąlygas, taikomas tam tikroms Stanhope teikiamoms paslaugoms ir t. t.).

Specialios sąlygos - neatskiriama abiejų šalių elektroniniu parašu pasirašytos Sutarties dalis su sąlygomis, kurioje nustatomos šalių teisės ir pareigos, būdingos Sutarčiai (įskaitant visus jos priedus, pakeitimus, bet kokias papildomas sąlygas, taikomas tam tikroms Stanhope teikiamoms paslaugoms, ir t. t.).

Susitarimas - reiškia T&C kartu su Specialiosiomis sąlygomis (įskaitant visus priedus, papildymus, pakeitimus, bet kokias papildomas sąlygas, taikomas tam tikroms Stanhope teikiamoms paslaugoms ir t. t.), sudarytas tarp Stanhope ir Kliento.

Kortelė - virtuali, magnetine juostele arba lustu paremta bendrosios paskirties pakartotinai įkraunama debeto kortelė, pagaminta akredituoto Tinklo kortelių pardavėjo, susijusi su Stanhope administruojamomis Paslaugomis, pažymėta partnerio prekės ženklu ir išduota pagal šias Taisykles ir sąlygas. "Stanhope" neišduoda kredito kortelių.

Sąskaita - Kortelės atžvilgiu - tai Stanhope tvarkomas su ta Kortele susijęs individualios sąskaitos įrašas, apimantis Kliento inicijuotų operacijų debeto ir kredito įrašus.

Mokesčiai - tai mokesčiai už Stanhope paslaugas, patvirtinti pagal Stanhope nustatytą tvarką.

Paslaugos - tai paslaugų sistema pagal šių Taisyklių ir sąlygų nuostatas ir sąlygas, pagal kurias Klientas naudoja Kortelę operacijoms į sistemą, kurioje naudojama Sąskaita, pateikti. Tai apima: (i) Sąskaitos atidarymą ir tvarkymą; (ii) Elektroninių pinigų išdavimą ir išpirkimą bei jų patalpinimą į Sąskaitą; (iii) mokėjimo pervedimų vykdymą, atsižvelgiant į apribojimus, kuriuos gali nustatyti "Stanhope".

Tinklas - reiškia mokėjimo ar lėšų pervedimo tinklai, valdomi su prekės ženklu VISA per kuriuos atliekamos Kortelės operacijos ir atsiskaitymai; ir "Tinklo prekės ženklas" - bet kurio tokio Tinklo prekės ženklas.

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu (privačiu) asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojant asmens kodą, gimimo datą arba vieną ar daugiau fizinių, fiziologinių, psichologinių, psichologinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių požymių, būdingų asmeniui.

Darbo diena - tai Stanhope nustatyta diena, kai Stanhope teikia savo paslaugas. Skirtingoms paslaugoms teikti ir (arba) skirtingoms Mokėjimo operacijoms vykdyti Stanhope gali nustatyti skirtingas darbo dienas. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Darbo diena - tai diena, išskyrus šeštadienį ar sekmadienį arba bet kurią kitą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą nedarbo ar švenčių dieną.

Elektroniniai pinigai - tai Kliento pinigai, įskaityti arba pervesti į Sąskaitą ir laikomi joje, skirti Kortelių operacijoms per Platformą.

Gavėjas - fizinis arba juridinis asmuo, mokėjimo nurodyme nurodytas kaip mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

Pareiškimas - tai Stanhope parengtas ir pateiktas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie per tam tikrą laikotarpį atliktas Mokėjimo operacijas.

Identifikavimas - reiškia Kliento, Kliento atstovo ir (arba) Kliento tikrųjų savininkų tapatybės patikrinimą pagal Stanhope nustatytą tvarką.

Mokėjimo pervedimas - tai mokėjimo operacija, kai lėšos Mokėtojo iniciatyva pervedamos į Gavėjo mokėjimo sąskaitą.

Mokėjimo pavedimas - tai besąlygiškas ir nedviprasmiškas nurodymas, kurį Klientas pateikia Stanhope per Platformą arba naudodamasis Kortele (t. y. inicijuoja Kortele atliekamą operaciją) dėl Mokėjimo operacijos atlikimo.

Mokėjimo operacija - reiškia mokėjimo operaciją, kurią Stanhope atlieka pagal Mokėjimo nurodymą, vadovaudamasi šiose Taisyklėse nustatytomis taisyklėmis.

Mokėtojas - fizinis arba juridinis asmuo, turintis mokėjimo sąskaitą ir leidžiantis vykdyti mokėjimo nurodymą iš savo sąskaitos.

Profilis - reiškia asmeninių prisijungimo duomenų sukūrimo ir profilio registravimo Platformoje rezultatą, kai Klientas naudojasi Paslaugomis.

Platforma - tai programinės įrangos sprendimas, kurį naudodamasis Klientas gali prisijungti prie savo mokėjimo paslaugų teikėjo (Stanhope) Sutartyje nustatyta tvarka.

Sistema - tai programinės įrangos sprendimas, kurį Stanhope's naudoja teikdama Paslaugas Klientams.

Sutikimas - Mokėtojo sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją, pateiktą T&C 7 straipsnyje nustatyta tvarka.

Slaptažodis - reiškia bet kokį Kliento sistemoje sukurtą kodą arba Klientui suteiktą kodą, skirtą prieigai prie Profilio ir (arba) Sąskaitos arba atskirų "Stanhope" paslaugų inicijavimui, patvirtinimui ir valdymui, ir (arba) Mokėjimo operacijos inicijavimui, autorizavimui, įgyvendinimui, patvirtinimui ir priėmimui.

Unikalus identifikatorius - raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį Stanhope, kaip mokėjimo paslaugų teikėjas, pateikia mokėjimo paslaugų vartotojui ir kuris naudojamas mokėjimo paslaugų vartotojui, dalyvaujančiam mokėjimo operacijoje, ir (arba) mokėjimo operacijoje naudojamai vartotojo sąskaitai identifikuoti.

"Stanhope" ir Kliento sudaryta sutartis kartu su specialiosiomis sąlygomis sudaro šalių susitarimą. Bet koks papildomas susitarimas dėl Mokesčių taip pat yra sudedamoji Sutarties dalis.

Sutartis taikoma visiems Kliento ir "Stanhope" santykiams, susijusiems su Paslaugų teikimu, atsiradusiems iki Sutarties įsigaliojimo ir tęsiantis po jos įsigaliojimo bei atsirandantiems įsigaliojus Sutarčiai. Be Sutarties, santykiams, susijusiems su Paslaugų teikimu, taip pat taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

"Stanhope Services" teikia paramą mokėjimams su verslo elementu. "Stanhope" neketina aptarnauti vartotojų kasdienio vartojimo poreikiams tenkinti. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, Klientas patvirtina, kad naudodamasis Paslaugomis jis neveiks kaip vartotojas, nes tokia veikla visada turės verslo elementą. Atitinkamai šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 3 straipsnio 7 dalyje nustatyta išimtimi ir atitinkamai taikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo III skyriaus 4 straipsnio 1, 2, 3 dalių, 11 straipsnio 1, 2, 5 dalių, 29 straipsnio 3 dalies, 36, 37, 39, 41, 44, 51, 52 straipsnių nuostatos, dėl kurių atsirado tam tikrų leistinų nukrypimų nuo Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nuostatų.

"Stanhope" palaiko Paslaugos tik fiat valiutomis. "Stanhope" neperka, nelaiko ir neparduoda virtualaus turto (kriptovaliutų), neorganizuoja pirminių monetų siūlymų ir nevykdo valiutos keitimo, susijusio su kriptovaliutomis. Naudodamasis "Stanhope" paslaugomis, Klientas negalės pervesti virtualios valiutos į "Stanhope" arba laikyti virtualios valiutos Sąskaitoje. Visa su virtualiuoju turtu susijusi veikla statusas nepatenka į "Stanhope" paslaugų taikymo sritį ir "Stanhope" neprisiima atsakomybės už tokią veiklą. Stanhope yra tik mokėjimo paslaugų teikėjas, padedantis Klientui ir užtikrinantis Mokėjimo operacijų už parduotą ar įsigytą virtualųjį turtą vykdymą, o už virtualiojo turto sandorius atsako Klientas ir atitinkamas trečiosios šalies paslaugų teikėjas.

 

Tinkamumas, identifikavimas, prisijungimas prie platformos ir papildoma informacija

Norėdamas naudotis Paslaugomis, Klientas turi kreiptis į "Stanhope" ir būti jos priimtas. "Stanhope" turi teisę atsisakyti užmegzti verslo santykius su naujuoju Klientu nenurodydama priežasčių, tačiau "Stanhope" užtikrina, kad atsisakymas užmegzti verslo santykius visada bus pagrįstas svarbiomis priežastimis, kurių "Stanhope" neprivalo ar neturi teisės atskleisti.

Norėdamas pateikti paraišką naudotis Paslaugomis, Klientas turi pateikti "Stanhope" prašomą informaciją ir dokumentus. Ši informacija/dokumentai gali apimti identifikavimo duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė) ir dokumentus, verslo santykių tikslą ir pobūdį, turto ir lėšų šaltinį, vidutinį sandorio bilietą, didžiausią sandorio bilietą, vidutinę mėnesio apimtį, grąžinamų mokėjimų santykį, mokestinę informaciją arba bet kokią kitą informaciją, kurios prašo "Stanhope" (toliau - Informacija). Klientas privalo pateikti "Stanhope" teisingą, išsamią ir tikslią Informaciją.

Gavusi užpildytą Kliento paraišką ir informaciją, "Stanhope" atliks įvairius patikrinimus, kad įsitikintų, jog Klientas turi teisę gauti Paslaugas ir laikosi teisinių įsipareigojimų. Gali būti, kad "Stanhope" teks paprašyti papildomos informacijos ar dokumentų, taip pat surinkti papildomos informacijos apie Klientą ir jo verslą iš trečiųjų šalių. Šios trečiosios šalys gali būti paslaugų teikėjai, kredito ataskaitų teikimo agentūros, biografijos patikros, informacijos biurai ir kt. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, Klientas sutinka, kad "Stanhope" gali gauti šią informaciją, taip pat sutinka, kad Klientas suteiks "Stanhope" bet kokią pagrįstą pagalbą šiai informacijai pateikti.

Kai "Stanhope" patvirtina Kliento paraišką ir patvirtina, kad verslo santykiai gali prasidėti, Šalys pasirašo Sutartį. Sutartis pasirašoma tik elektroniniu būdu: prisijungdamas prie platformos Klientas patvirtina "Stanhope", kad sutinka su Sutarties sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Klientas privalo saugoti savo el. pašto dėžutę (-es) ir kitas internetines paskyras, nes "Stanhope" veiks pagal nurodymus, kuriuos, kaip pagrįstai mano "Stanhope", duoda Klientas. Klientas privalo naudoti naujausią antivirusinę programinę įrangą ir užtikrinti, kad bet kokia informacija, kurią Klientas siunčia "Stanhope", būtų apsaugota nuo virusų. Naudodamasis Paslaugomis, Klientas neturi įkelti virusų į Platformą ar kitas sistemas.

Klientas atsako už bet kurio kito asmens, kurį Klientas įgaliojo veikti Kliento vardu, veiksmus (ar neveikimą) kaip už savo paties veiksmus. Bendrovė "Stanhope" neatsako už bet kurio asmens, kurį Klientas įgaliojo tvarkyti jo sąskaitą, veiksmus (ar neveikimą). Klientas patvirtina, kad pateikdamas prašymą naudotis Paslaugomis pateikė teisingus duomenis ir, jei reikia pakeisti ar papildyti duomenis, Klientas pateiks tik teisingus duomenis. Klientas prisiima visus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl neteisingų duomenų pateikimo.

Atskirais atvejais, vykdydama teisės aktuose nustatytas pareigas arba jei to reikalauja dokumento rūšis (pvz., turi būti pateiktas dokumento originalas), "Stanhope" turi teisę reikalauti, kad Klientas atliktų Kliento tapatybės nustatymo procedūrą konkrečiu "Stanhope" nurodytu būdu.

Šalys susitaria, kad Klientas gali patvirtinti (pasirašyti) dokumentus (pvz., sutartis, sutikimus ir kt.) elektroninėmis priemonėmis.

"Stanhope" turi teisę reikalauti papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Klientu arba jo vykdomais sandoriais, ir turi teisę sustabdyti Kliento sandorį, kol Klientas pateiks papildomą informaciją ir (arba) dokumentus, susijusius su sustabdytu sandoriu. Stanhope taip pat turi teisę reikalauti, kad Klientas užpildytų ir periodiškai atnaujintų Kliento klausimyną. Jei Klientas nepateikia papildomos informacijos ir (arba) dokumentų per "Stanhope" nustatytą protingą laikotarpį, "Stanhope" turi teisę sustabdyti visų ar dalies paslaugų teikimą Klientui. Stanhope turi teisę pareikalauti notaro patvirtintų/legalizuotų Apostille ir (arba) į anglų kalbą išverstų dokumentų kopijų. Visi dokumentai ir informacija rengiami ir teikiami Kliento lėšomis.

Pranešimą apie profilio patvirtinimą, naujos Paslaugos teikimą arba sustabdytos Paslaugos teikimo atnaujinimą Klientas gauna el. pašto adresu, kurį Klientas nurodė registruodamasis Sistemoje, arba SMS žinute, jei registracijos metu buvo nurodytas tik mobiliojo telefono numeris.

Paslaugų kainos ir mokėjimo tvarka

Paslaugų teikimo kainos ir sąlygos nurodytos atitinkamame Sutarties straipsnyje, Mokesčių puslapyje arba konkrečiai Paslaugai skirtame priede.

Jei "Stanhope" sumažina Sistemoje nurodytas bendrąsias Paslaugų teikimo kainas, naujos kainos bus taikomos iš karto po jų paskelbimo, neatsižvelgiant į tai, ar Klientas apie tai buvo informuotas, tačiau tik tuo atveju, jei Kainos nebuvo pakeistos 10 straipsnyje nurodytu būdu.

Stanhope mokesčiai išskaičiuojami:

Mokėjimo operacijos metu ir (arba) tuo metu, kai paslauga suteikiama (atliekamas reikiamas veiksmas);

kartą per mėnesį už visas tą mėnesį suteiktas Paslaugas;

Mokestis už operaciją Klientui nurodomas atlikus Mokėjimo operaciją (jei konkrečios Paslaugos taisyklėse nenurodyta kitaip).

 

"Stanhope" turi teisę išskaičiuoti Mokestį iš Kliento sąskaitos, kurioje buvo atlikta Mokėjimo operacija, arba iš bet kurios kitos Kliento atidarytos "Stanhope" sąskaitos.

Mokestis mokamas Susitarime, Susitarimo priede arba šiame Susitarime ar jo priede nurodytose interneto svetainėse nurodyta valiuta.

Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad jo sąskaitoje būtų pakankama pinigų suma, kad galėtų sumokėti arba išskaičiuoti Mokestį.

Sąskaitos atidarymo, elektroninių pinigų išdavimo ir išpirkimo sąlygos

Pagal šią Sutartį "Stanhope" sąskaita Klientui atidaroma tol, kol baigiasi "Stanhope" išduotos Kliento kortelės galiojimo laikas, išskyrus atvejus, kai Klientui išduodama atnaujinta kortelė.

Sąskaitoje Klientas gali įmokėti, pervesti ir laikyti lėšas, skirtas tik Kortelei naudoti.

Kliento sąskaitoje esančios lėšos laikomos elektroniniais pinigais, kuriuos "Stanhope" išleidžia Klientui pervedus pinigus į savo sąskaitą. Gavusi pinigus, "Stanhope" tuo pačiu metu išleidžia Elektroninius pinigus nominaliąja verte. Elektroniniai pinigai įskaitomi, laikomi ir saugomi Sąskaitoje.

Sąskaitoje laikomi elektroniniai pinigai nėra indėlis ir "Stanhope" jokiomis aplinkybėmis nemoka jokių palūkanų už Sąskaitoje laikomus elektroninius pinigus ir nesuteikia jokių kitų lengvatų, susijusių su elektroninių pinigų laikymo laikotarpiu.

Kliento prašymu jo Sąskaitoje laikomi elektroniniai pinigai bet kuriuo metu išperkami jų nominaliąja verte, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus, kai Sąskaitai arba Klientui taikomi apribojimai.

Klientas pateikia prašymą išpirkti Elektroninius pinigus suformuodamas Mokėjimo nurodymą pervesti Elektroninius pinigus iš Sąskaitos naudojant Kortelę. Stanhope turi teisę taikyti čia nurodytus Elektroninių pinigų išpirkimo apribojimus.

Už elektroninių pinigų išpirkimą papildomi mokesčiai netaikomi. Elektroninių pinigų išpirkimo atveju Klientas moka įprastą Mokestį, kuris priklauso nuo Kliento atliktos Mokėjimo operacijos.

Jei Klientas nutraukia Sutartį ir pateikia prašymą uždaryti Sąskaitą arba, jei "Stanhope" nutraukia Sąskaitos paslaugų teikimą Klientui Sutartyje numatytais atvejais, Sąskaitoje esančios lėšos pervedamos į Kliento nurodytą mokėjimo sąskaitą. Bendrovė "Stanhope" turi teisę iš grąžintų pinigų išskaičiuoti bendrovei "Stanhope" priklausančias sumas (mokesčius už bendrovės "Stanhope" suteiktas paslaugas ir išlaidas, kurių Klientas nesumokėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, baudas ir nuostolius, kuriuos bendrovė "Stanhope" patyrė dėl Kliento padaryto Sutarties pažeidimo ir kuriuos nustatė finansų institucijos ir (arba) valstybės institucijos). Kilus ginčui tarp "Stanhope" ir Kliento, "Stanhope" turi teisę sulaikyti lėšas, dėl kurių vyksta ginčas, kol ginčas bus išspręstas.

Jei "Stanhope" negrąžina pinigų Klientui dėl priežasčių, nepriklausančių nuo "Stanhope", Klientui apie tai nedelsiant pranešama. Klientas nedelsdamas nurodo kitą sąskaitą arba pateikia papildomą informaciją, reikalingą pinigams grąžinti (atlieka mokėjimą).

Sąskaitos naudojimas

Klientas gali tvarkyti Paskyrą internetu prisijungęs prie Platformos asmeniniu prisijungimo vardu ir Slaptažodžiu bei atlikęs papildomą autentifikavimą.

Mokėjimo operacijos iš Sąskaitos gali būti atliekamos tik naudojant Kortelę, išskyrus šių Sąlygų 4.9 punkte nustatytus atvejus. Pervedimams taikomi mokesčiai ir pervedimo sąlygos nurodytos https://sh-payments.com/.

Valiuta keičiama pagal Stanhope valiutos keitimo kursą, galiojantį keitimo metu, kuris nuolat atnaujinamas ir kurį galima rasti Platformoje (valiutos keitimo kursai taikomi nedelsiant ir be atskiro įspėjimo).

Sąskaitos atidarymo ir tvarkymo bei kitos susijusios kainos pateikiamos Mokesčių puslapyje. Jei Klientas neprisijungė prie Platformos ir neatliko sandorių Kliento Sąskaitoje ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių, "Stanhope" laikys, kad Profilis ir Sąskaita (-os) yra nenaudojami (neaktyvūs). Bendrovė "Stanhope" turi teisę nutraukti Sutartį ir uždaryti Profilį ir Sąskaitą (-as), informuodama Klientą apie neaktyvius Profilius ir Sąskaitas likus 60 (šešiasdešimčiai) dienų iki Sutarties nutraukimo, jeigu Profiliai ir Sąskaitos nenaudojami ir Sąskaitose nėra lėšų. Jei bent vienoje neaktyvioje Sąskaitoje yra lėšų, "Stanhope" palieka atidarytą Profilį ir uždaro tik neaktyvią (-as) Sąskaitą (-as).

Mokėjimo paslaugų teikėjai gali taikyti mokesčius už pinigų pervedimą iš Sąskaitos į Kliento mokėjimo sąskaitą, esančią pas tokį mokėjimo paslaugų teikėją, taip pat už pinigų pervedimą iš mokėjimo sąskaitos ar kortelės į Sąskaitą.

Mokesčiai už "Stanhope" paslaugas išskaičiuojami iš sąskaitos. Jei Sąskaitoje esančių lėšų suma yra mažesnė už Mokėjimo pervedimo sumą ir Paslaugos kainą, Mokėjimo pervedimas nevykdomas.

Jei "Stanhope" gavo lėšas, bet negali įskaityti mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų į Gavėjo sąskaitą (pvz., Gavėjo (Kliento) sąskaita uždaryta, nurodytas kortelės numeris neegzistuoja ar kt.), "Stanhope" ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas grąžina operacijos sumą siuntėjui. Tokiu atveju gali būti taikomi Platformoje numatyti Mokėjimo nurodymo grąžinimo mokesčiai. Jei "Stanhope" negali įskaityti Gavėjui Mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų dėl Mokėtojo Mokėjimo nurodyme padarytų klaidų, tačiau Mokėtojas prašo grąžinti Mokėjimo nurodyme nurodytas lėšas, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas ir lėšos gali būti grąžintos Mokėtojui, tačiau tik esant raštiškam Mokėtojo prašymui ir jei Gavėjas sutinka grąžinti lėšas Mokėtojui (jei Gavėją galima nustatyti). Tokiu atveju taikomi Platformoje nurodyti Mokėjimo nurodymo atšaukimo mokesčiai.

Visais atvejais, kai "Stanhope" gauna Mokėjimo nurodymą, tačiau lėšos negali būti įskaitytos dėl klaidų Mokėjimo nurodyme arba nepakankamos informacijos, o nei Mokėtojas, nei Gavėjas nesikreipė į "Stanhope" dėl Mokėjimo nurodymo patikslinimo arba lėšų grąžinimo, "Stanhope" imasi visų įmanomų priemonių Mokėjimo operacijai sekti, kad gautų tikslią informaciją ir įvykdytų Mokėjimo nurodymą. Mokėjimo operacijai sekti gali būti naudojamos šios priemonės:

Jei "Stanhope" turi Mokėtojo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą arba telefono numerį), "Stanhope" kreipiasi į Mokėtoją dėl Mokėjimo nurodymo specifikacijos.

Jei "Stanhope" neturi Mokėtojo kontaktinių duomenų ir nei Mokėtojas, nei Gavėjas nesusisiekia su "Stanhope" dėl Mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų, "Stanhope" kreipiasi į Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėją, kuris išsiuntė Mokėjimo nurodyme nurodytas lėšas, prašydama susisiekti su Mokėtoju dėl informacijos patikslinimo. Ši priemonė taikoma, jei yra galimybių susisiekti su Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėju elektroninėmis priemonėmis.

Visais 5.9 punkte nurodytais atvejais Sistemoje nurodytas Mokėjimo nurodymo specifikavimo mokestis taikomas nurašant jį nuo pervedimo sumos prieš pervedimą pervedant į Kliento-gavėjo sąskaitą.

Jei neįmanoma taikyti nė vienos iš 5.9 punkte išvardytų Mokėjimo operacijos sekimo priemonių ir kitais atvejais, kai vis dar neįmanoma nustatyti Gavėjo pagal nurodytus ar patikslintus duomenis, lėšos saugomos "Stanhope" sistemoje tol, kol Mokėtojas arba Gavėjas susisieks ir bus pateikti papildomi duomenys, leidžiantys įskaityti lėšas Gavėjui (prieš įskaitymą į Kliento-Gavėjo sąskaitą iš pervestos sumos išskaičiavus Mokėjimo nurodymo patikslinimo ar patikslinimo mokestį). Tokios lėšos taip pat gali būti grąžinamos Mokėtojui pagal Mokėtojo rašytinį prašymą. Šiuo atveju Sistemoje nurodytas lėšų grąžinimo mokestis bus nurašytas nuo pervestos sumos prieš ją grąžinant Mokėtojui.

Atidarius Sąskaitą, Klientui taikomi standartiniai pervedimų limitai. Klientas turi teisę keisti Mokėjimo pervedimų limitus prisijungęs prie savo Paskyros ir savo nuožiūra nustatyti kitus limitus. Bendrovė "Stanhope" turi teisę apriboti pervedimų limitų sumą ir paprašyti Kliento pateikti papildomos informacijos. Apie naujų limitų įjungimą Klientas bus informuotas el. paštu.

Klientas gali patikrinti sąskaitos likutį ir istoriją prisijungęs prie platformos. Taip pat pateikiama informacija apie visus taikomus mokesčius ir kitus mokesčius, nurašytus nuo Kliento sąskaitos per pasirinktą laikotarpį.

Klientas užtikrina, kad (i) jo sąskaitoje esančios lėšos nėra gautos iš nusikalstamos veiklos; (ii) Klientas nesinaudos "Stanhope" teikiamomis paslaugomis jokiais neteisėtais tikslais, įskaitant veiksmus ir sandorius, kuriais siekiama legalizuoti lėšas, gautas iš nusikalstamos ar kitos neteisėtos veiklos.

Klientas gali valdyti Sąskaitą ir atlikti Mokėjimo operacijas iš Sąskaitos šiais būdais:

naudodami kortelę;

kitais "Stanhope" nurodytais būdais, Klientui sutikus su tokių būdų naudojimo sąlygomis (pvz., išskirtiniais atvejais Klientas gali pateikti Mokėjimo nurodymą el. paštu, kai nori išsikeisti savo Elektroninius pinigus ir neturi aktyvios Kortelės).

Jei Kliento Sąskaitoje esančios pinigų sumos nepakanka Mokėjimo pervedimui (Kortelės operacijai) atlikti, Mokėjimo pervedimas neatliekamas.

Informacija apie įvykdytus ir gautus sandorius pateikiama Platformoje. Klientas gali prisijungti prie Platformos ir nemokamai peržiūrėti šią informaciją arba pasirinktu dažnumu ją atsispausdinti.

Mokėjimo nurodymo gavimo Stanhope momentas, Mokėjimo nurodymui taikomi reikalavimai ir atsisakymas priimti Mokėjimo nurodymą.

Kai Klientas yra Mokėtojas, laikoma, kad "Stanhope" gavo Mokėjimo nurodymą (pradedamas skaičiuoti tokio Mokėjimo nurodymo įvykdymo laikas) jo gavimo dieną, o jei Mokėjimo nurodymo gavimo momentas yra ne darbo diena - kitą darbo dieną, išskyrus toliau nurodytus atvejus:

Mokėjimo nurodymas, kurį "Stanhope" gavo darbo dieną po SH Mokėjimo valiutos vadove nustatytos valandos, laikomas gautu "Stanhope" artimiausią darbo dieną.

Mokėtojo ir "Stanhope" susitarimu mokėjimo nurodymas gali būti pradėtas vykdyti tam tikrą dieną arba tam tikro laikotarpio pabaigoje. Šiame punkte nurodytais atvejais laikoma, kad "Stanhope" gavo Mokėjimo nurodymą, o jei tokia sutarta diena nėra darbo diena, laikoma, kad "Stanhope" gavo Mokėjimo nurodymą kitą darbo dieną.

"Stanhope" turi teisę registruoti ir saugoti visus Mokėjimo nurodymus, pateiktus bet kokiu su "Stanhope" suderintu būdu, taip pat registruoti ir saugoti informaciją apie visas Kliento įvykdytas Mokėjimo operacijas arba atliktas pagal Kliento Mokėjimo nurodymą. Šiame punkte minėtus įrašus "Stanhope" gali pateikti Klientui ir (arba) trečiosioms šalims kaip pateiktų Mokėjimo nurodymų ir (arba) įvykdytų Mokėjimo operacijų įrodymą.

Klientas gali pateikti "Stanhope" tik tokius Mokėjimo nurodymus ir tik tokiu būdu, dėl kurio Šalys susitarė. Kliento pateikti Mokėjimo nurodymai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir "Stanhope" nustatytus tokio Mokėjimo nurodymo pateikimo ir (arba) turinio reikalavimus. Kliento pateikti Mokėjimo nurodymai turi būti suformuluoti aiškiai, nedviprasmiškai ir vykdytinai, juose turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. Stanhope neatsako už Kliento pateiktuose Mokėjimo nurodymuose esančias klaidas, netikslumus, pasikartojimus ir (arba) prieštaravimus, įskaitant, bet neapsiribojant, Kliento pateiktų Mokėjimo nurodymų rekvizitų tikslumą.

Jei Kliento pateiktuose Mokėjimo nurodymuose nepakanka duomenų arba jie turi kitų trūkumų, "Stanhope", atsižvelgdama į Mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdį, gali atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą arba vykdyti Mokėjimo nurodymą pagal jame pateiktus duomenis.

"Stanhope" turi teisę atsisakyti vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą, jei jai kyla pagrįstų abejonių, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba kad "Stanhope" pateikti duomenys yra klaidingi. Jei "Stanhope" turi pagrindo įtarti, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas, arba abejoja jai pateiktų dokumentų autentiškumu, arba turi kitų abejonių dėl pateikto Mokėjimo nurodymo teisėtumo ar turinio, "Stanhope" turi teisę reikalauti, kad Klientas savo sąskaita ir "Stanhope" priimtinu būdu patvirtintų Mokėjimo nurodymą ir (arba) pateiktų "Stanhope" dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis, arba kitus "Stanhope" nurodytus dokumentus. Šiame punkte nurodytais atvejais "Stanhope" siekia apsaugoti teisėtus Kliento, "Stanhope" ir (arba) kitų asmenų interesus, todėl "Stanhope" neatsako už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą.

Klientas užtikrina, kad jo sąskaitoje būtų pakankama pinigų suma atitinkama valiuta Mokėjimo nurodymui įvykdyti.

Prieš vykdydama Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, "Stanhope" turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, įrodančius su Mokėjimo nurodymu susijusių lėšų kilmės teisėtumą. Jei Klientas tokių dokumentų nepateikia, "Stanhope" turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo nurodymą.

"Stanhope" turi teisę pasitelkti trečiąsias šalis iš dalies arba visiškai įvykdyti Kliento Mokėjimo nurodymą, jei to reikalauja Kliento interesai ir (arba) Mokėjimo nurodymo esmė. Tais atvejais, kai pagal Kliento Mokėjimo nurodymą reikia išsiųsti ir toliau vykdyti Mokėjimo nurodymą per kitą finansų įstaigą, tačiau ši įstaiga sustabdo Kliento Mokėjimo nurodymo vykdymą, "Stanhope" neatsako už tokius finansų įstaigos veiksmus, tačiau stengiasi išsiaiškinti Mokėjimo nurodymo sustabdymo priežastis. Stanhope turi teisę sustabdyti ir (arba) nutraukti Kliento Mokėjimo nurodymo vykdymą, jei to reikalauja įstatymai arba jei tai būtina dėl kitų nuo Stanhope nepriklausančių priežasčių.

Stanhope turi teisę sustabdyti ir (arba) nutraukti Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo vykdymą, jei to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir (arba) kiti Stanhope privalomi teisės aktai arba jei tai būtina dėl kitų priežasčių, kurios nepriklauso nuo Stanhope ir kurių ji nekontroliuoja. Stanhope, atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą ar inicijuotą Mokėjimo operaciją, apie tai praneša Klientui arba sudaro sąlygas Klientui susipažinti su tokiu pranešimu, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas arba draudžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų.

"Stanhope" nepriima ir nevykdo Kliento Mokėjimo nurodymų atlikti operacijas Sąskaitoje, jei Sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos, Kliento teisė valdyti lėšas yra kitaip teisiškai apribota arba jei operacijos yra sustabdytos galiojančiais teisės aktais.

Jei Mokėjimo nurodymu pervesti pinigai grąžinami dėl nuo "Stanhope" nepriklausančių priežasčių (netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, gavėjo sąskaita uždaryta ir t. t.), grąžinta suma įskaitoma į Sąskaitą. Mokėtojo sumokėti Mokėjimo nurodymo vykdymo mokesčiai negrąžinami, o kiti mokesčiai, susiję su pinigų grąžinimu ir taikomi "Stanhope", gali būti išskaičiuoti iš Sąskaitos.

Stanhope įskaito lėšas į Sąskaitą ir nurašo jas iš Sąskaitos pagal unikalų identifikatorių, nurodytą Stanhope gautame Mokėjimo nurodyme - Stanhope priskirtą Kliento Sąskaitos numerį / Kortelės numerį.

Jei "Stanhope" gauna Mokėjimo nurodymą pervesti lėšas į mokėjimo sąskaitą, atidarytą kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje ES valstybėje narėje, tokią Mokėjimo operaciją "Stanhope" atlieka pagal unikalų identifikatorių, nurodytą "Stanhope" gautame Mokėjimo nurodyme - Gavėjo mokėjimo sąskaitos numerį pagal IBAN standartą.

"Stanhope" neatsako už tai, kad mokėjimo nurodyme nenurodytas pirmiau minėtas unikalus identifikatorius ir (arba) nurodytas neteisingas unikalus identifikatorius, ir (arba) kai Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas galėjo nustatyti kitokį unikalų identifikatorių, kad būtų tinkamai įvykdyta tokia mokėjimo operacija (lėšų įskaitymas į Gavėjo mokėjimo sąskaitą), arba paprašyti pateikti papildomą informaciją.

"Stanhope" turi teisę nustatyti papildomą ir (arba) kitą privalomą informaciją (pvz., Mokėjimo operacijos sumą ir valiutą, Gavėjo vardą, pavardę ir (arba) vardą, mokėjimo kodą), kuri turi būti pateikta "Stanhope", kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas, tačiau tokios informacijos pateikimas neįpareigoja "Stanhope" naudoti visą tokią informaciją Mokėjimo nurodymui patvirtinti. Tokia papildoma ir (arba) kita informacija pateikiama Specialiosiose sąlygose, Mokėjimo pavedimo formose ir kt.

Vykdydama Kliento inicijuotus Mokėjimo nurodymus, "Stanhope" perduoda Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui Mokėjimo nurodyme pateiktą informaciją (taip pat ir Mokėjimo nurodyme nurodytus Kliento asmens duomenis). Kai lėšos įskaitomos į sąskaitą, kai Mokėtojas Mokėjimo nurodyme nurodė klaidingą Unikalųjį identifikatorių, o Gavėjas nesutinka grąžinti lėšų ir nepateikė teisiškai pagrįsto nesutikimo dėl asmens duomenų perdavimo (taikoma fizinio asmens atveju), "Stanhope" perduoda Gavėjo asmens duomenis Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui.

Sutikimo pateikimas ir atšaukimas, mokėjimo nurodymo atšaukimas

Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tuo atveju, jei Mokėtojas pateikia Sutikimą. Sutikimas turi būti patvirtintas pagal griežtus kliento autentiškumo patvirtinimo reikalavimus (kai taikoma). Kliento patikrinimas, autorizavimas ir "Stanhope" gautas Mokėjimo nurodymas bus laikomi "Sutikimu". Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytam Mokėjimo nurodymui įvykdyti. Klientas neturi teisės ginčyti "Stanhope" įvykdytos Mokėjimo operacijos, jei Mokėjimo nurodymas buvo patvirtintas šiame punkte nustatyta tvarka pateiktu "Sutikimu".

Kliento (Mokėtojo) sutikimas pateikiamas prieš atliekant Mokėjimo operaciją. Kliento (Mokėtojo) ir "Stanhope" susitarimu Mokėjimo operacija gali būti autorizuota, t. y. toks Kliento Sutikimas gali būti pateiktas po Mokėjimo operacijos įvykdymo.

Klientas sutinka, kad vykdydama Mokėjimo nurodymus "Stanhope" perduos Mokėjimo nurodyme nurodytą informaciją (įskaitant Kliento asmens duomenis) asmenims, tiesiogiai susijusiems su Mokėjimo operacijos vykdymu, pvz., Mokėjimo operacijos vykdymo sistemos operatoriui, Gavėjui ir kt.

Klientas (Mokėtojas) negali atšaukti sutikimo (atšaukti Mokėjimo nurodymo) po to, kai "Stanhope" gavo.

Jei Mokėjimo operaciją inicijavo Gavėjas arba per Gavėją (pvz., mokėjimas naudojant Kortelę) arba mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas, Mokėtojas negali atšaukti Mokėjimo nurodymo po to, kai Mokėjimo nurodymas buvo pateiktas vykdyti, Mokėtojas suteikė mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjui Sutikimą inicijuoti Mokėjimo operaciją arba Mokėtojas suteikė Gavėjui Sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją.

Kai Mokėjimo operaciją inicijuoja Gavėjas arba ji inicijuojama per Gavėją, atliekant Mokėjimo operaciją Kortele, ir kai Mokėtojo sutikimo atlikti Mokėjimo operaciją metu tiksli Mokėjimo operacijos suma nėra žinoma, "Stanhope" gali rezervuoti lėšas Mokėtojo sąskaitoje tik tuo atveju, jei Mokėtojas duoda sutikimą rezervuoti konkrečią sumą. Gavusi informaciją apie tikslią Mokėjimo operacijos sumą, "Stanhope" nedelsdama, bet ne vėliau kaip iš karto po Mokėjimo nurodymo gavimo, panaikina rezervaciją iš Sąskaitos.

 

Draudžiama veikla

Klientui, besinaudojančiam "Stanhope" paslaugomis, draudžiama, įskaitant, bet neapsiribojant:

nesilaiko Taisyklių ir sąlygų, Specialiųjų sąlygų, įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu įstatymus;

pažeidžia "Stanhope" ir trečiųjų šalių teises į prekių ženklus, autorių teises, komercines paslaptis ir kitas intelektinės nuosavybės teises;

teikti melagingą, klaidinančią ar neteisingą informaciją bendrovei "Stanhope"; atsisakyti pateikti informaciją ar imtis kitų veiksmų, kurių pagrįstai reikalauja bendrovė "Stanhope";

atlikti arba gauti neteisėtai įgytų lėšų pervedimus, jei Klientas apie tai žino arba turėtų žinoti;

naudojimasis "Stanhope" paslaugomis taip, kad dėl to patirtų nuostolių, atsirastų atsakomybė ar kiltų kitų neigiamų teisinių ar finansinių pasekmių arba būtų pakenkta "Stanhope" ar trečiųjų asmenų dalykinei reputacijai.

Klientas atlygina visus nuostolius, baudas ir kitas pinigines sankcijas, taikomas "Stanhope" dėl T&C nesilaikymo ar pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant T&C 8.1 punktu, dėl Kliento kaltės.

Klientas yra atsakingas ir įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kuriuos "Stanhope", kiti "Stanhope" klientai ir trečiosios šalys patiria dėl to, kad naudojasi Paslaugomis ir pažeidžia Sutartį ar jos priedus. Visais atvejais "Stanhope" kreipiasi į teisėsaugos institucijas, jei aptinkama bet kokių neteisėtos veiklos požymių.

Kliento ir "Stanhope" bendravimas

Klientas patvirtina, kad Klientas sutinka, jog "Stanhope" pranešimai Klientui bus siunčiami el. paštu, kurį Klientas nurodė registracijos metu, arba siunčiami adresu, kurį Klientas nurodė registracijos metu, arba siunčiami SMS žinute tais atvejais, kai Klientas nurodė tik mobiliojo telefono numerį. Klientas pripažįsta, kad bet kuriuo iš pirmiau nurodytų būdų pateikti Stanhope pranešimai laikomi tinkamai pateiktais. Pranešimai paštu arba SMS žinutėmis siunčiami tik tuo atveju, jei Klientas nenurodė savo el. pašto adreso arba jis tinkamai neveikia. Jei tokie pranešimai nesusiję su esminiu Sutarties pakeitimu, laikoma, kad Klientas gavo pranešimą per 24 valandas nuo jo išsiuntimo Klientui el. paštu arba SMS žinute. Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad Klientas jį gavo per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo išsiuntimo dienos (jei pranešimas išsiųstas ne Lietuvos Respublikoje - per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo dienos), išskyrus atvejus, kai Klientas faktiškai gauna pranešimą vėliau nei šioje Sutarties dalyje nurodytais terminais. Laikoma, kad Klientų pranešimai (pretenzijos, prašymai ar skundai) yra gauti jų pateikimo dieną, jeigu jie pateikti Darbo dieną nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Laikoma, kad pranešimai, pateikti ne nurodytu laiku, gauti kitos darbo dienos 9.00 val. ryto (EET).

Visas bendravimas su Klientu vyksta lietuvių arba anglų kalba. Stanhope sutikus, Kliento pranešimas gali būti parengtas bet kuria kita kalba, tačiau tokiu atveju Stanhope turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų pranešimų vertimo į anglų kalbą išlaidas (jei tokių yra).

Visi "Stanhope" pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių arba anglų kalba. Jei "Stanhope" pateikiami dokumentai yra parengti užsienio kalba, "Stanhope" turi teisę reikalauti, kad juos į anglų kalbą išverstų "Stanhope" priimtinas kompetentingas vertėjas. Be to, "Stanhope" turi teisę reikalauti, kad vertėjo parašo tikrumą patvirtintų notaras. Be to, "Stanhope" turi teisę reikalauti, kad užsienyje parengti dokumentai būtų legalizuoti arba patvirtinti Apostille.

Jei Kliento "Stanhope" pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų ir (arba) "Stanhope" nustatytų reikalavimų arba jei "Stanhope" kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų autentiškumo ar teisingumo, "Stanhope" turi teisę atsisakyti teikti mokėjimo paslaugas Klientui.

Klientas turi teisę bet kuriuo metu susipažinti su galiojančiomis Taisyklių, Įkainių ir kitų privalomų dokumentų versijomis "Stanhope" interneto svetainėje, o gavus atskirą Kliento prašymą, jos turi būti pateiktos Klientui raštu arba naudojant bet kokią kitą "Stanhope" priimtiną patvariąją laikmeną.

Klientas įsipareigoja reguliariai tikrinti savo el. paštą ir kitas priemones, skirtas pranešimams apie Paslaugas gauti, taip pat Platformą, kad laiku pastebėtų pranešimus apie Sutarties ir (arba) Paslaugų pakeitimus.

Klientas įsipareigoja, jei būtų padaryti pakeitimai, nedelsiant atnaujinti kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą ir pašto adresą), kuriais "Stanhope" galėtų skubiai susisiekti su Klientu arba Kliento atstovais. Jei Klientas neatnaujina kontaktinių duomenų, visos pasekmės dėl to, kad "Stanhope" nepateikė pranešimų Klientui, tenka Klientui.

Siekdamas apsaugoti Kliento lėšas nuo galimų neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų, Klientas taip pat nedelsdamas informuoja "Stanhope" apie Kliento asmens dokumento, Kortelės ar Slaptažodžio vagystę ar kitokį praradimą.

Klientas gali gauti konsultaciją visais klausimais, susijusiais su Platforma ir Sutarties vykdymu, siųsdamas klausimus "Stanhope" svetainėje nurodytu el. pašto adresu arba skambindamas Klientų aptarnavimo skyriui. Su Sutartimi susiję Kliento pranešimai siunčiami "Stanhope" svetainėje nurodytu el. pašto adresu arba Sutartyje nurodytu "Stanhope" pašto adresu.

Apie žinomus ir galimus techninius platformos ir "Stanhope" paslaugų teikime dalyvaujančių trečiųjų šalių sistemų ar įrangos gedimus, kurie turi įtakos Paslaugų teikimui, "Stanhope" praneša Klientui iš anksto (jei įmanoma) Sutarties 9.1 punkte nustatyta tvarka.

Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą apie bet kokias aplinkybes, turinčias reikšmės Sutarties vykdymui. Klientas pateikia tokias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus (pvz., vardo, pavardės, adreso, el. pašto adreso, telefono numerio ir kitų kontaktinių duomenų pasikeitimus), neatsižvelgiant į tai, ar ši informacija jau perduota į viešuosius registrus, ar ne.

Visas išlaidas, susijusias su "Stanhope" pateiktų dokumentų sudarymu, pateikimu, patvirtinimu ir vertimu, padengia Klientas.

Sutarties pakeitimai

Apie Sutarties pakeitimus "Stanhope" praneša Klientui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Laikoma, kad Klientas gavo pranešimą ir Sutarties pakeitimai įsigalioja per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pranešimo išsiuntimo Klientui elektroniniu paštu arba kitu būdu, kurį Klientas nurodė registracijos metu. Informacija apie Sutarties pakeitimus gali būti papildomai skelbiama Stanhope interneto svetainėje.

60 (šešiasdešimties) dienų pranešimo terminas netaikomas ir pranešimai pateikiami 10.1 punkte nustatyta tvarka, jei:

Sutartis keičiama dėl pasikeitusių privalomų teisės aktų reikalavimų;

sumažinamos paslaugų kainos arba nustatomos kitos Klientui palankios sąlygos;

didėja teikiamų paslaugų savikaina, todėl didėja Stanhope paslaugų kainos (mokesčiai);

atsiranda nauja paslauga arba paslaugos dalis, kuria Klientas gali naudotis arba nesinaudoti savo nuožiūra.

Klientas neturi teisės vienašališkai keisti ir (arba) papildyti Sutarties sąlygų.

Klientas gali sutikti arba nesutikti su tokiais pakeitimais iki siūlomos tokių pakeitimų įsigaliojimo datos. Laikoma, kad Klientas sutinka su tokiais pakeitimais ir jie įsigalioja nurodytą įsigaliojimo dieną, jei iki jų įsigaliojimo dienos Klientas nepraneša "Stanhope" apie savo nesutikimą su pakeitimais. Klientas, nesutinkantis su minėtais Stanhope siūlomais pakeitimais, turi teisę nutraukti Sutartį ir jam netaikomas joks Stanhope taikomas mokestis už Sutarties nutraukimą, kai Sutarties nutraukimas yra tiesiogiai susijęs su tokiais pakeitimais, pranešdamas Stanhope raštu arba kitu Stanhope priimtinu būdu apie Sutarties nutraukimą iki tokių pakeitimų taikymo pradžios dienos.

Šalys atskiru rašytiniu susitarimu gali susitarti dėl papildomų sąlygų, nenumatytų Susitarime ir jo prieduose. Toks susitarimas tampa neatskiriama Susitarimo dalimi.

Paslaugos blokavimas

"Stanhope" savo nuožiūra, atsižvelgdama į konkrečią situaciją, teikdama pirmenybę "Stanhope" veiklai taikomų teisės aktų vykdymui ir Kliento interesams, turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo taikyti vieną ar kelias iš šių priemonių:

 

blokuoti vieno ar kelių Mokėjimo pervedimų (t. y. Kortelių operacijų) vykdymą;

blokuoti visų ar dalies paslaugų teikimą Klientui;

sulaikyti kliento lėšas, dėl kurių vyksta ginčas;

užblokuoti Paskyrą (t. y. visiškai arba iš dalies sustabdyti Paskyroje teikiamų Paslaugų teikimą);

atsisakyti teikti Paslaugas;

grąžinti sustabdytas lėšas iš Kliento sąskaitos pirminiam lėšų siuntėjui.

Susitarimo 11.1.1-11.1.6 punktuose nurodytos priemonės gali būti taikomos tik šiais išimtiniais atvejais:

jei Klientas iš esmės pažeidžia Sutartį arba kyla reali grėsmė, kad Klientas iš esmės pažeis Sutartį;

jei Kliento veikla naudojant Paskyrą gali pakenkti "Stanhope" verslo reputacijai;

jei Klientas neatlieka būtinų identifikavimo procedūrų arba nepateikia "Stanhope" reikalaujamos informacijos, arba Klientas pateikia informaciją, kuri neatitinka teisės aktuose ar "Stanhope" nustatytų reikalavimų, arba "Stanhope" kyla abejonių dėl pateiktų dokumentų tikrumo ir autentiškumo;

jei dėl tolesnio Kliento paslaugų teikimo ir veiklos gali būti pažeisti pagrįsti trečiųjų šalių interesai;

jei dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Sąskaitoje ir (arba) Platformoje esančių lėšų saugumu, įtariama, kad Sąskaitoje ir (arba) Platformoje esančios lėšos naudojamos neleistinai arba nesąžiningai;

jei "Stanhope" turi įtarimų, kad sąskaitoje esančios lėšos naudojamos neteisėtai, nusikalstamai veiklai ar nesąžiningai;

įstatymų nustatytais atvejais;

kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Sutarties 11.1.6 punkte nurodyta priemonė gali būti taikoma Klientui, jei "Stanhope" turi pagrįstų įtarimų, kad Klientas užsiima nesąžininga veikla. Tokiu atveju iš pradžių įšaldomos Kliento sąskaitoje esančios pirminių mokėtojų lėšos, o jei Klientas neatlieka reikiamų veiksmų (neatlieka papildomos tapatybės nustatymo procedūros, nepateikia prašomų dokumentų) arba laiku nepateikia motyvuoto paaiškinimo dėl nurodyto atvejo, įšaldytos lėšos gali būti grąžintos pirminiams mokėtojams. Ši priemonė taip pat taikoma tais atvejais, kai "Stanhope" turi teisėsaugos nurodymą grąžinti įšaldytas lėšas pirminiam mokėtojui.

"Stanhope" informuos Klientą apie Sąskaitų ir (arba) Platformos blokavimą prieš blokavimą arba iš karto po jo. Stanhope neinformuos Kliento tais atvejais, kai tai draudžia įstatymai arba kai dėl to būtų susilpnintas saugumas. Stanhope iniciatyva atliktas Paskyros ir (arba) Platformos blokavimas bus panaikintas, kai tik bus pašalintos blokavimo priežastys.

Kilus pagrįstam įtarimui, kad per Klientą ar Sąskaitą vykdomas pinigų plovimas, terorizmo finansavimas ar kita nusikalstama veikla, bendrovė "Stanhope" turi teisę iš dalies arba visiškai blokuoti Paslaugų teikimą Klientui 30 (trisdešimties) dienų laikotarpiui su teise jį pratęsti neribotą skaičių kartų.

Jei "Stanhope" pagrįstai įtaria, kad buvo įsilaužta į Kliento paskyrą ar profilį, "Stanhope" turi teisę iš dalies arba visiškai sustabdyti Paslaugų teikimą Klientui be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju "Stanhope" informuos Klientą apie sustabdymą ir pateiks papildomos informacijos apie veiksmus, kuriuos Klientas turi atlikti, kad būtų atnaujintas paslaugų teikimas Klientui.

Paskyra ir (arba) prisijungimas prie Platformos gali būti užblokuoti Kliento iniciatyva, jei Klientas pateikia atitinkamą prašymą "Stanhope" ir informuoja "Stanhope", kad Kliento prisijungimo prie Platformos duomenys buvo pavogti arba prarasti, arba Paskyroje ir (arba) Platformoje esančios lėšos naudojamos arba gali būti naudojamos neteisėtai. Stanhope turi teisę reikalauti, kad Klientas vėliau raštu ar kitu Stanhope priimtinu būdu patvirtintų žodžiu pateiktą prašymą blokuoti Paskyros ir (arba) Platformos prisijungimo duomenis. Jei Paskyra ir (arba) prisijungimas prie Platformos buvo užblokuoti Kliento iniciatyva, "Stanhope" turi teisę atšaukti blokavimą tik gavusi raštišką Kliento prašymą arba taikyti kitas Kliento tapatybės nustatymo procedūras, nebent Sutartyje nurodyta kitaip.

"Stanhope" neatsako už nuostolius, kuriuos Klientas patyrė dėl Paslaugų teikimo blokavimo, paskyros ir (arba) prisijungimo prie platformos blokavimo ar kitų veiksmų, jei šie veiksmai buvo atlikti Sutartyje nustatyta tvarka ir Sutartyje nurodytomis aplinkybėmis.

Laikydamasi teisės aktuose nustatytos tvarkos, "Stanhope" turi teisę sulaikyti Mokėjimo operacijos pinigus iki 10 (dešimties) darbo dienų arba ilgesniam teisės aktuose ar Sutartyje nustatytam laikotarpiui, arba kai tai nurodo kompetentingos institucijos.

Susitarimo nutraukimas

"Stanhope" gali nutraukti Sutartį, pranešdama Klientui apie Sutarties nutraukimą raštu arba naudodama bet kokią kitą patvariąją laikmeną individualiai arba viešai (pvz., "Stanhope" interneto svetainėje) ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai nustato kitaip. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais "Stanhope" turi teisę nutraukti Sutartį iš karto, nepranešusi Klientui iš anksto, kaip nurodyta pirmiau. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas "Stanhope" apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki jos nutraukimo.

Sutarties nutraukimo atveju "Stanhope" iš Kliento sąskaitos išskaičiuoja pinigų sumas, mokėtinas už Klientui suteiktas paslaugas, taip pat baudas, netesybas, nuostolius ir kitas sumas, sumokėtas trečiosioms šalims ar valstybei, kurias "Stanhope" patyrė dėl Kliento kaltės. Pats sutarties nutraukimas yra nemokamas, t. y. "Stanhope" nereikalauja iš Kliento atskiro sutarties nutraukimo mokesčio. Jei Kliento "Stanhope" sąskaitoje (-ose) esančių pinigų nepakanka visoms šiame punkte nurodytoms mokėtinoms sumoms padengti, Klientas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas pervesti numatytas sumas į "Stanhope" sąskaitą. Jei "Stanhope" atgauna dalį trečiosioms šalims sumokėtų sumų, "Stanhope" įsipareigoja nedelsiant grąžinti atgautas sumas Klientui.

Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo pareigos tinkamai vykdyti visus įsipareigojimus bendrovei "Stanhope", atsiradusius iki Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukęs Sutartį, Klientas pasirenka savo elektroninių pinigų išpirkimo būdą. Klientas sutinka atlikti veiksmus, būtinus elektroniniams pinigams išpirkti, ir supranta, kad tokiomis priemonėmis "Stanhope" siekia sumažinti sukčiavimo riziką ir siekia laikytis kovos su pinigų plovimu ir kitų teisinių reikalavimų.

Klientas turi teisę reikalauti, kad "Stanhope" patvariojoje laikmenoje nemokamai pateiktų jo sandorių istoriją per pastaruosius 36 (trisdešimt šešis) mėnesius iki šios Sutarties nutraukimo (arba trumpesnį laikotarpį, jei ši Sutartis galiojo trumpiau nei 36 (trisdešimt šešis) mėnesius).

Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga

Šalys įsipareigoja laikyti paslaptyje viena kitos techninę ir komercinę informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kuri joms tapo žinoma vykdant Susitarimą, ir neperduoti jos trečiosioms šalims be raštiško kitos Šalies ar jos teisėtų atstovų sutikimo.

Klientas sutinka, kad "Stanhope" tvarkytų jo Asmens duomenis, siekdama teikti Paslaugas ir vykdyti kitas Sutartyje numatytas pareigas. Šalys garantuoja Asmens duomenų, gautų vykdant Sutartį, saugumą.

Duomenų saugojimo ir apsaugos klausimus reglamentuoja Privatumo politika, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis, o pasirašydamas šią Sutartį Klientas taip pat įsipareigoja laikytis Privatumo politikos.

Klientas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims jokių slaptažodžių, sukurtų ar suteiktų jam pagal Sutartį, ar kitų asmeninių saugumo priemonių ir neleisti kitiems asmenims naudotis paslaugomis Kliento vardu. Jei Klientas neįvykdė šio įsipareigojimo ir (arba) galėjo, bet neužkirto tam kelio, ir (arba) atliko tokius veiksmus tyčia arba dėl savo aplaidumo, Klientas visiškai prisiima nuostolius ir įsipareigoja atlyginti kitų asmenų nuostolius, patirtus dėl nurodytų Kliento veiksmų ar neveikimo.

Klientui praradus Platformos slaptažodį ar kitus slaptažodžius arba slaptažodį (-ius) atskleidus ne dėl Kliento ar bendrovės "Stanhope" kaltės, arba tuo atveju, jei iškilo ar gali iškilti reali grėsmė Paskyrai, Klientas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti slaptažodžius arba, jei Klientas neturi galimybės to padaryti, nedelsdamas apie tai pranešti bendrovei "Stanhope". Stanhope neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad nepavyko pranešti.

"Stanhope", gavusi 13.5 punkte nurodytą Kliento pranešimą, nedelsdama sustabdo Kliento prieigą prie Platformos ir "Stanhope" paslaugų teikimą, kol Klientui bus suteiktas arba sukurtas naujas slaptažodis.

"Stanhope" atkreipia Kliento dėmesį į tai, kad su "Stanhope" paskyra susieti elektroniniai laiškai, taip pat kitos priemonės (pvz., mobiliojo telefono numeris), kurios Kliento pasirinkimu yra susietos su jo "Stanhope" paskyra, yra naudojamos kaip komunikacijos ar Kliento identifikavimo priemonės, todėl šias priemones ir prisijungimo duomenis Klientas turi saugoti. Klientas visiškai atsako už savo el. pašto slaptažodžių ir visų kitų naudojamų priemonių, taip pat prisijungimo slaptažodžių saugumą. Slaptažodžiai yra slapta informacija, todėl Klientas atsako už jos atskleidimą ir už visas operacijas, atliekamas pasinaudojus Kliento atitinkamoje Paskyroje naudojamu Slaptažodžiu.

"Stanhope" turi teisę perduoti visą surinktą svarbią informaciją apie Klientą ir jo veiklą kitoms teisėsaugos institucijoms, valstybės ir kitoms finansų įstaigoms, jei tokią pareigą numato teisės aktai, ir siekiant nustatyti, ar ši Sutartis ir atitinkami teisės aktai nebuvo ar nebus pažeisti.

Klientas suteikia "Stanhope" teisę imtis būtinų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, prašymų pateikimą tretiesiems asmenims tiesiogiai arba per trečiąsias šalis, siekiant nustatyti Kliento tapatybę ir kitų Kliento pateiktų duomenų (pvz., juridinių asmenų registro, asmens dokumentų galiojimo tikrinimo sistemų ir t. t.) tikslumą.

"Stanhope" pažymi, kad visais atvejais "Stanhope" veikia tik kaip paslaugų teikėjas Klientui, kuris neteikia ir nesiūlo jokių paslaugų Gavėjui, kol jis netampa "Stanhope" Klientu.

"Stanhope" turi teisę įrašinėti pokalbius telefonu su Klientu. Šalys susitaria, kad telefoniniai pokalbiai ir pranešimai, perduodami paštu, elektroniniu paštu ir kitomis telekomunikacijų priemonėmis, gali būti laikomi įrodymais sprendžiant Šalių ginčus. Šia Sutartimi Klientas patvirtina, kad supranta ir sutinka, jog "Stanhope" įrašinėja telefoninius pokalbius su Klientu. Klientas taip pat turi teisę įrašinėti ir saugoti telefoninius pokalbius ir kitą susirašinėjimą teisėtų tikslų, nustatytų Kliento privatumo politikoje ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, tikslais.

Šalių atsakomybė

Kiekviena Šalis atsako už visas baudas, netesybas ir kitus nuostolius, kuriuos kita Šalis patiria dėl to, kad kaltoji Šalis pažeidė Sutartį. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl tokios atsakomybės, nukentėjusiai Šaliai. Visais atvejais "Stanhope" atsakomybė pagal Sutartį ribojama toliau nurodytomis nuostatomis:

"Stanhope" atsako tik už tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl tiesioginio ir esminio "Stanhope" padaryto Sutarties pažeidimo, ir tik už tuos nuostolius, kuriuos "Stanhope" galėjo numatyti Sutarties pažeidimo metu;

kompensacijos suma už žalą, kurią "Stanhope" padarė pažeisdama Sutartį, neviršija paskutinių 12 (dvylikos) mėnesių Mokesčių, kuriuos Klientas sumokėjo "Stanhope" už suteiktas Paslaugas, vidurkio;

visais atvejais "Stanhope" neatsako už Kliento negautą pelną ir pajamas, Kliento reputacijos praradimą, Kliento verslo praradimą ar žlugimą ir netiesioginę žalą;

"Stanhope" atsakomybės apribojimai netaikomi, jei tokius apribojimus draudžia galiojantys įstatymai.

"Stanhope" negarantuoja nepertraukiamo Platformos veikimo, nes Platformos veikimą gali paveikti (sutrikdyti) daugelis veiksnių, kurių "Stanhope" negali kontroliuoti. Stanhope deda visas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Platformos veikimą, tačiau Stanhope neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl Sistemos veikimo sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsirado ne dėl Stanhope kaltės.

Atvejai, kai "Stanhope" laikinai, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas, apriboja prieigą prie Platformos dėl Platformos remonto, plėtros darbų ir kitais panašiais atvejais, ir jei "Stanhope" iš anksto informuoja Klientą apie tokius atvejus, nelaikomi Platformos veikimo sutrikimais.

"Stanhope" neatsako už:

pinigų išėmimo ir pervedimo iš Sąskaitos bei kitų Mokėjimo operacijų su Kliento Sąskaitoje esančiomis lėšomis, jei Klientas nesaugojo savo slaptažodžių, Kortelės duomenų ir identifikavimo priemonių ir dėl to jie tapo žinomi kitiems asmenims, taip pat už trečiųjų asmenų neteisėtus veiksmus ir operacijas, atliktas naudojant suklastotus ir (arba) neteisėtus dokumentus ar neteisėtai gautus duomenis;

bankų, atsiskaitymo sistemų ir kitų trečiųjų šalių klaidos, pavėluotos ar neįvykdytos operacijos;

pasekmės, atsirandančios dėl bet kokių "Stanhope" įsipareigojimų vykdymo sutrikimų, atsiradusių dėl trečiosios šalies kaltės, kurios "Stanhope" negali kontroliuoti;

pasekmės, atsirandančios po to, kai "Stanhope" teisėtai nutraukia Sutartį, panaikina Kliento Paskyrą arba apriboja prieigą prie jos, taip pat po to, kai pagrįstai apribojamas ar nutraukiamas dalies Paslaugų teikimas;

prekes ir paslaugas, įsigytas naudojantis Sąskaita, taip pat už tai, kad kita šalis, gaunanti mokėjimus iš Sąskaitos, nesilaiko sutarties sąlygų;

už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nuostolius, jei jie atsirado dėl to, kad "Stanhope" vykdė teisės aktuose nustatytas pareigas.

Klientas užtikrina, kad visi Kliento veiksmai, susiję su Sutarties vykdymu, atitiks galiojančius įstatymus.

Klientas visiškai atsako už "Stanhope" pateiktų duomenų, užsakymų ir dokumentų teisingumą.

Jei "Stanhope" sužino apie neautorizuotą Mokėjimo operaciją, "Stanhope" grąžina Klientui neautorizuotos Mokėjimo operacijos sumą ir, jei reikia, atstato Sąskaitos, iš kurios buvo nurašyta suma, likutį iki to momento, kai buvo atlikta neautorizuota operacija, išskyrus atvejus, kai "Stanhope" turi pagrindo įtarti sukčiavimą ir apie tai praneša priežiūros institucijai.

Klientas prisiima visus nuostolius, atsiradusius dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų, jei šie nuostoliai atsirado dėl: prarastų ar pavogtų prisijungimo prie Platformos duomenų naudojimo; jei Klientas neapsaugojo savo asmeninių saugumo priemonių (įskaitant tapatybės patvirtinimo priemones) arba jei veikė nesąžiningai ar dėl didelio aplaidumo.

Klientas privalo bent kartą per mėnesį patikrinti informaciją apie Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas. Aplinkybė, kad Klientas neprašė išsiųsti jam Išrašo, neatleidžia Kliento nuo šios pareigos vykdymo. Klientas privalo raštu pranešti "Stanhope" apie neautorizuotas ar neteisingai įvykdytas Mokėjimo operacijas, taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar pažeidimus Išraše. Pranešimas turi būti pateiktas nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo tos dienos, kai "Stanhope", Kliento nuomone, atliko neautorizuotą Mokėjimo operaciją arba neteisingai atliko Mokėjimo operaciją. Jei Klientas nepraneša "Stanhope" apie neautorizuotas arba netinkamai įvykdytas Mokėjimo operacijas per šiame punkte nustatytą terminą, laikoma, kad Klientas besąlygiškai patvirtino Sąskaitoje įvykdytas Mokėjimo operacijas.

Bendrovė pateikia Klientui metinę ataskaitą apie mokesčius, kuriuos Klientas sumokėjo Bendrovei praėjusiais metais. Ši ataskaita kasmet pateikiama Kliento asmeninėje erdvėje Platformoje.

 

Force Majeure

Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei įrodo, kad Sutartis nebuvo įvykdyta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios įrodomos teisės aktų nustatyta tvarka. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes Klientas raštu praneša "Stanhope" per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes "Stanhope" praneša Klientui elektroniniu paštu arba "Stanhope" interneto svetainėje.

Klaidos

Klientas, pastebėjęs, kad į jo Sąskaitą buvo pervestos jam nepriklausančios lėšos, privalo nedelsdamas apie tai pranešti "Stanhope". Tokiais atvejais Klientas, kaip neautorizuotas Mokėjimo operacijos pervestų lėšų gavėjas, netenka teisės disponuoti pervestomis lėšomis ir privalo nedelsdamas pervesti šias lėšas į Stanhope nurodytą Sąskaitą.

"Stanhope" turi teisę be atskiro Kliento sutikimo, kaip neautorizuotas Mokėjimo operacijos pervestų lėšų gavėjas, nurašyti dėl savo kaltės neteisingai į Sąskaitą įskaitytas sumas nuo Sąskaitos ir pervesti šias lėšas tinkamam gavėjui.

Jei Sąskaitoje esančių lėšų jau nepakanka neteisingai įskaitytoms lėšoms nurašyti, Klientas per 3 (tris) darbo dienas nuo "Stanhope" prašymo privalo grąžinti atitinkamą lėšų sumą į "Stanhope" nurodytą sąskaitą. Jei Klientas laiku negrąžina per klaidą įskaitytų lėšų, "Stanhope" prašymu Klientas moka "Stanhope" 0,05 proc. dydžio baudas už kiekvieną praleistą dieną.

Ginčų sprendimas, taikytina teisė, susitarimo galiojimas

Jei Klientas mano, kad "Stanhope" pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su "Stanhope" teikiamomis finansinėmis paslaugomis ir (arba) su "Stanhope" sudarytomis sutartimis, Klientas pirmiausia turi pateikti "Stanhope" raštišką prašymą, kuriame kuo išsamiau išdėstytų ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą.

"Stanhope" išnagrinėja rašytinį prašymą ir ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei įstatymai ar kiti bendrovei "Stanhope" privalomi teisės aktai nenustato kitokio termino, pateikia išsamų, motyvuotą ir dokumentais pagrįstą atsakymą raštu arba naudodama bet kokią kitą patvarią laikmeną. Jei dėl nuo "Stanhope" nepriklausančių priežasčių atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, "Stanhope" per šį terminą pateikia neišsamų atsakymą ir nurodo pavėluoto atsakymo priežastis bei terminą, per kurį Klientas gaus atsakymą ir kuris bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis nei 35 (trisdešimt penkios) darbo dienos.

Pretenzijos nagrinėjamos ir ginčai sprendžiami nemokamai, laikantis "Stanhope" nustatytos tvarkos ir įstatymų.

Klientas taip pat turi teisę pateikti skundus Lietuvos bankui (daugiau informacijos rasite adresu https://www.lb.lt/en/our-contacts#group-1608). Be Lietuvos banko oficialioje interneto svetainėje nurodytų kontaktinių duomenų, skundus galima pateikti Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybai adresu Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius arba adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, el. paštu pt@lb.lt arba info@lb.lt.

Ginčai sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kai Kliento adresas (buveinė) yra ne Lietuvos Respublikoje, ginčai, neišspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame Vilniaus miesto teisme pagal Stanhope buveinę.

Šiai Sutarčiai ir Šalių santykiams, kurių nereglamentuoja ši Sutartis, įskaitant atvejus, kai Kliento ir Stanhope ginčas priklauso kitos valstybės teismo jurisdikcijai, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai abi Šalys pasirašo Specialiąsias sąlygas, ir galioja neribotą laiką.

Vartotojų anglų kalbos vartojimo Lietuvoje patvirtinimas: Sudarydami šią Sutartį patvirtinate, kad suprantate anglų kalbą ir kad šią Sutartį sudarote anglų kalba. Jūs patvirtinate, kad anglų kalbą mokate ir kad suprantate visą šioje Sutartyje pateiktą informaciją, parengtą ir pateiktą anglų kalba. Jūs sutinkate, kad visi pranešimai bus siunčiami anglų kalba, jei Sutartyje nenumatyta kitaip.

Naudotojų Lietuvoje patvirtinimas dėl anglų kalbos naudojimo: Sudarydami šią Sutartį jūs patvirtinate, kad suprantate anglų kalbą ir kad ši Sutartį dėl Stanhope paslaugų sudarote anglų kalbą. Jūs patvirtinate, kad anglų kalba yra jums žinoma ir jūs suprantate visą šią Sutartyje su Stanhope esančią informaciją parengtą ir pateiktą anglų kalbą. Jūs sutinkate, kad visa šalių komunikacija būtų anglų kalba, išskyrus jei kitaip nenumatyta Sutartyje.

Galutinės nuostatos

Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji turi visus leidimus ir licencijas, kurių reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir kurie yra būtini šiam Susitarimui vykdyti.

Susitarimo straipsnių ir dalių pavadinimai skirti tik Šalių patogumui ir negali būti naudojami aiškinant šio Susitarimo nuostatas.

Visais atvejais "Stanhope" veikia kaip nepriklausoma Sutarties šalis, kuri nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už produktus ir paslaugas, už kuriuos mokama naudojant "Stanhope" paslaugas. Stanhope neprisiima atsakomybės, kad pirkėjas, pardavėjas ar kita šalis įvykdys su Klientu sudaryto sandorio sąlygas.

Klientas neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties, trečiosioms šalims be išankstinio raštiško "Stanhope" sutikimo. Bendrovė "Stanhope" pasilieka teisę bet kada perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, trečiosioms šalims be Kliento sutikimo, jei toks teisių ir pareigų perleidimas neprieštarauja teisės aktams.

Jei kuri nors Sutarties nuostata tampa negaliojančia, kitos šios Sutarties nuostatos lieka galioti.

Sutartyje pateiktos nuorodos į interneto svetaines ir kiti atskirų paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir taikomi Klientui nuo to momento, kai jis pradeda naudotis atitinkama paslauga.

 

PRIEDAS PRIE
PASLAUGŲ SUTARTIS
BENDROSIOS SĄLYGOS

 

PAPILDOMI REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU PAGRINDINE NARYSTE VIZOJE IR SU KORTELE SUSIJUSIOMIS PASLAUGOMIS

 

UAB STANHOPE FINANCIAL yra pagrindinė VISA narė ir teikia su kortelėmis susijusias paslaugas savo klientams. Dėl pagrindinio VISA nario statuso "Stanhope" privalo laikytis tam tikrų VISA reikalavimų, įskaitant poreikį papildyti savo T&C, kad VISA reikalavimai taptų sutartinės sistemos tarp "Stanhope" ir jos Klientų, kaip kortelių turėtojų, dalimi.

Šie papildomi reikalavimai, susiję su pagrindine naryste VISA ir su kortele susijusiomis paslaugomis (toliau Papildomi reikalavimai) yra neatsiejama mūsų Taisyklių ir sąlygų, su kuriomis Klientas sutiko, dalis.

Papildomi reikalavimai taikomi tik teikiant su Kortele susijusias paslaugas.

Apibrėžtys

Jei šiuose Papildomuose reikalavimuose nenustatyta kitaip, šiuose Papildomuose reikalavimuose vartojami žodžiai turi tą pačią reikšmę, kokia jiems priskiriama pagal T&C.

Šiems papildomiems reikalavimams taikomi šie papildomi apibrėžimai:

Kortelės turėtojas - reiškia Klientą, kuriam Stanhope išdavė Kortelę ir kuris yra įgaliotas naudoti Kortelę atitinkamoms prekėms ar paslaugoms įsigyti.

Tinklo taisyklės - taisyklės, reglamentai, išaiškinimai ir kiti reikalavimai (sutartiniai ar kitokie), kuriuos retkarčiais nustato ar priima Tinklas.

Sąskaita - kaip apibrėžta T&C.

Markas - prekės ženklai, pavadinimai, logotipai, prekių ženklai, prekių pavadinimai ar kiti ženklai, pateikti ant Kortelės.

PCI standartai- reiškia Mokėjimo kortelių pramonės duomenų saugumo standartus, kuriuos retkarčiais išleidžia ir keičia Tinklas.

Profilis - kaip apibrėžta T&C.

Dalyvaujančios trečiosios šalys - tai trečiosios šalys, dalyvaujančios Kortelės operacijose arba tvarkant sandorius. Partneriai yra šie:

Tinklo partneris (pvz., "VISA Europe Limited")

Procesorius

Gamintojas

Partneriai, veikiantys kaip potencialiems klientams "Stanhope" atstovaujantys agentai.

Kortelės išdavimas ir naudojimas

Klientas turi teisę prašyti "Stanhope" išduoti Kortelę naudodamasis UAB "Gate Global" interneto svetainėje pateikta nuoroda, kuri nukreipia Klientą į "Stanhope" aplinką, skirtą Kortelei užsakyti. Prieš pateikdamas užsakymą dėl Kortelės išdavimo Kortelės užsakymo proceso metu Klientas bus paprašytas atsakyti į tam tikrus klausimus. Kliento bus prašoma nurodyti adresą, kuriuo Klientas pageidauja, kad "Stanhope" pristatytų Kortelę, taip pat pateikti papildomą informaciją, kuri bus reikalinga "Stanhope" sprendimui dėl Kortelės išdavimo Klientui priimti (pvz., jei Klientas bus naujas "Stanhope" klientas, prieš išduodant Kortelę "Stanhope" turės atlikti visišką Kliento identifikavimą). Tam pačiam Klientui gali būti išduota tik viena Kortelė. Atkreipkite dėmesį, kad UAB "Gate Global" neveikia kaip Bendrovės tarpininkas Kortelių užsakymo procese ar bet kur kitur.

Kliento prašymu Klientui išduodama kortelė bus susieta su Kliento sąskaita ir jos likučiu.

Klientui paprašius, "Stanhope" Klientui išduos prašomą kortelę, naudodama Kliento informaciją, gautą iš Kliento per Kliento prisijungimo procesą. Kortelė Klientui bus išduota tik tuo atveju, jei bus įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:

"Stanhope" surinko pakankamai informacijos apie Klientą, kad galėtų priimti sprendimą dėl Kortelės išdavimo Klientui;

Stanhope priima teigiamą sprendimą dėl Kortelės išdavimo Klientui, kuris priklauso nuo Stanhope atliekamo vidinio rizikos vertinimo.

Fizinė Kortelė bus išsiųsta įprastu paštu arba per kurjerį įprastu adresu, kurį Klientas nurodė per Kortelės užsakymo procesą, maždaug per 7-14 darbo dienų nuo "Stanhope" sprendimo patenkinti Kliento prašymą išduoti Kortelę. Informaciją apie išduotą Kortelę ir jos statusą (t. y. ar ji užsakyta ir kokia numatoma pristatymo data) Klientas galės patikrinti Profilyje. Bendrovė "Stanhope" gali paprašyti Kliento arba Klientas gali prašyti per profilį nurodyti alternatyvų adresą, kuris skiriasi nuo Kliento registruoto adreso Kortelei pristatyti. Stanhope pasilieka teisę prašyti Kliento paaiškinti jo sąsajas su tokiu papildomu adresu.

Pradinį Kortelės PIN kodą Klientas galės pasitikrinti Kliento profilyje.

Kortele gali naudotis tik tas Klientas, kurio duomenys yra Kortelėje. Prieš pradėdamas naudoti Kortelę, Klientas turi aktyvuoti Kortelę. Norėdamas aktyvuoti Kortelę, Klientas turės prisijungti prie Kliento profilio, pereiti į Kortelės meniu ir, vadovaudamasis pateiktais nurodymais, aktyvuoti Kortelę įvesdamas paskutinius 4 (keturis) Kortelės numerio skaitmenis į nurodytą laukelį. Jei paskutiniai 4 (keturi) skaitmenys bus įvesti teisingai, Kortelė bus aktyvuota automatiškai. Tinkamai aktyvavus Kortelę, "Stanhope" per Profilį Klientui parodys Kortelės PIN kodą.

Klientas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudoti kortelę, apie tai pranešęs "Stanhope". Šiuo tikslu Klientas gali užblokuoti Kortelę per Kliento profilį arba nutraukti Kortelės naudojimą kreipdamasis į Stanhope pagalbos komandą (arba, jei tokia galimybė aktyvuota per Profilį, - nutraukti Kortelės naudojimą per Kliento profilį). Jei Klientas nepageidauja pratęsti Kortelės galiojimo termino, jis privalo apie tai pranešti "Stanhope" likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų iki Kortelės galiojimo termino pabaigos, kuri bus nurodyta ant Kortelės. Jei Klientas laiku ir tinkamai neinformuoja "Stanhope" apie ketinimą nutraukti naudojimąsi Kortele, "Stanhope" automatiškai atnaujina Kortelę ir įgyja teisę reikalauti iš Kliento mokesčio už Kortelės išdavimą/atnaujinimą. Kortelė atnaujinama automatiškai, jei per pastaruosius 3 (tris) mėnesius, išskyrus paskutinįjį Kortelės galiojimo mėnesį, naudojant Kortelę buvo atlikta bent viena operacija.

"Stanhope" pateikia Klientui tokio paties tipo kortelę, kaip ir pasibaigusio galiojimo (užblokuota, prarasta, sugadinta) kortelė.

Klientas privalo užblokuoti kortelę per profilį ir nedelsdamas informuoti "Stanhope", jei Klientas praranda kortelę (įskaitant atvejus, kai ji pametama, pavagiama, suteikiama naudotis trečiajai šaliai ir pan.). Jei Klientas laiku neužblokuoja Kortelės ir neinformuoja "Stanhope" apie prarastą ar bet kuriam trečiajam asmeniui prieinamą Kortelę, Klientas lieka atsakingas už visus nuostolius, kuriuos jis gali patirti dėl netinkamo Kortelės naudojimo trečiosioms šalims.

Jei "Stanhope" nebeplatina šio tipo kortelių, Klientui bus pagaminta kortelė, kuri yra artimiausia pagal savo patogumą ir funkcijas.

Jei Klientas tris kartus iš eilės neteisingai įves PIN kodą, Kortelė bus automatiškai užblokuota ir Klientas galės ją atblokuoti tik padedamas "Stanhope" palaikymo komandos. Bendrovė "Stanhope" turi teisę be jokių neigiamų pasekmių bendrovei "Stanhope" neatblokuoti Kortelės, jei kyla grėsmė, kad Kortelė gali būti neteisėtai naudojama arba Kliento elgesys yra kitaip įtartinas ir Kortelės atblokavimas gali sukelti papildomą riziką bendrovei "Stanhope" (pvz., įtariama pinigų plovimo rizika). Tokiu atveju paslaugos teikimas atnaujinamas "Stanhope" sprendimu. Atnaujinant paslaugos teikimą tais atvejais, kai paslaugos teikimas buvo sustabdytas dėl Kliento kaltės, iš Kliento gali būti imami "Stanhope" kainyne nustatyti mokesčiai (įskaitant mokestį už naujos kortelės išdavimą).

Stanhope, nustačiusi arba įtarusi, kad Kortelė gali būti neteisėtai naudojama arba naudojama ne pagal paskirtį, apriboja Kortelės naudojimą. Tais atvejais, kai Kortelė naudojama bankomate, bankomatas gali negrąžinti Kortelės, o prekybos ar paslaugų teikimo vietos atstovas, įgaliotas priimti atsiskaitymus Kortele už produktus ar paslaugas, turi teisę ją sulaikyti.

Užsienyje Kortele inicijuotos mokėjimo operacijos gali būti atliekamos bet kuria kita užsienio valiuta. Pavyzdžiui, gali būti taikomas valiutos keitimas, o valiutos keitimo mokestis gali būti išskaičiuojamas iš Kliento sąskaitos. Bendrovė "Stanhope" taip pat gali taikyti tam tikrus apribojimus Kortele inicijuotoms mokėjimo operacijoms, jei jos atliekamos šalyse, kurių bendrovė "Stanhope" nepalaiko, arba į jas.

"Stanhope" Klientui išduota kortelė turės bekontakčio mokėjimo funkciją. Bekontakčio mokėjimo funkcija bus aktyvuota, kai Klientas atliks PIN kodu patvirtintą Kortelės operaciją. Bekontakčių mokėjimų limitai bus nustatomi pagal PSD2 direktyvoje pateiktas instrukcijas ir gaires.

Klientas gali naudoti Kortelę atsiskaitymams su trečiosiomis šalimis.

Kortelė galioja iki joje nurodyto metų mėnesio paskutinės dienos.

Su tinklu susijusios nuostatos

Klientas pripažįsta ir sutinka su šiais dalykais:

laikytis visų taikomų "Stanhope" ir "VISA" politikos nuostatų su vėlesniais pakeitimais, kuriuos "Stanhope" pateiks arba apie kuriuos informuos;

laikytis Tinklo taisyklių (jas galima rasti čia: https://sh.financial/) ir visus taikomus teisės aktų reikalavimus;

Klientas nėra Ženklų savininkas (nuosavybės teisė gali priklausyti "Stanhope", UAB "Gate Global", VISA ir (arba) kitai susijusiai trečiajai šaliai);

neginčyti Ženklų nuosavybės teisės dėl bet kokios priežasties;

VISA gali bet kuriuo metu nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo uždrausti Klientui naudoti bet kuriuos Ženklus dėl bet kokios priežasties;

VISA turi teisę vykdyti Tinklo taisykles ir uždrausti Klientui ir (arba) "Stanhope" atlikti bet kokius veiksmus, kurie, VISA manymu, gali pakenkti VISA, įskaitant žalą reputacijai, arba kurie gali neigiamai paveikti sistemos vientisumą, VISA konfidencialią informaciją (kaip apibrėžta Tinklo taisyklėse) arba ir viena, ir kita; ir

Klientas nesiima jokių veiksmų, kurie galėtų trukdyti VISA naudotis šia teise arba užkirsti jai kelią ja pasinaudoti.

Kliento informacija ir jos atskleidimas VISA ir kitoms trečiosioms šalims.

Kad "Stanhope" galėtų teikti su Kortele susijusias paslaugas, "Stanhope" privalo atskleisti tam tikrą informaciją apie Klientą/Kortelės turėtoją VISA ir kitoms susijusioms trečiosioms šalims, kurios gali būti susijusios su Kortelių išdavimo, įsigijimo ir mokėjimo apdorojimo paslaugomis. Visas toks numatytas asmens duomenų tvarkymas bus atliekamas skaidriai, laikantis taikomų duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų, kuriuos užtikrins "Stanhope", VISA ir kiti Tinklo dalyviai. Pasirašydami šiuos Papildomus reikalavimus, jūs sutinkate, kad informacija apie jus būtų jiems atskleista.

VISA ar kitos Dalyvaujančios trečiosios šalies prašymu "Stanhope" VISA ar tokiai Dalyvaujančiai trečiajai šaliai pateikia šią informaciją, duomenis ir (arba) dokumentus apie Klientą (sąrašas nėra baigtinis): vardą, pavardę ir kitus asmens duomenis apie Klientą (pvz., asmens kodą, gimimo datą, pilietybę, gyvenamosios vietos adresą ir kt.), pirkimo tikslą, trumpą Kliento verslo veiklos aprašymą, URL adresus (kai taikoma), "Stanhope" surinktus Kliento deramo patikrinimo dokumentus, susijusius su Klientu, Kliento pateiktų galiojančių sandorių įrašus, kitą informaciją, duomenis, dokumentus apie Klientą, kurių reikalauja VISA ar kita Įtraukta trečioji šalis. Pateikta informacija taip pat apima visus vėlesnius atnaujinimus ir pakeitimus.

Kad "Stanhope" galėtų įvykdyti šių Papildomų reikalavimų 4.2 punkte nustatytą įsipareigojimą, "Stanhope" gali reikalauti tokios informacijos, duomenų ir (arba) dokumentų iš Kliento prieš pradėdama sutartinius santykius su Klientu (pavyzdžiui, kaip identifikavimo proceso dalies) arba vėliau, jei trūksta tam tikros reikalaujamos informacijos. Sutikdamas su šiais Papildomais reikalavimais, Klientas sutinka bendradarbiauti ir pateikti visą informaciją, duomenis ir dokumentus, kurių gali pareikalauti "Stanhope" ir (arba) VISA, ir (arba) kitos dalyvaujančios trečiosios šalys. Jei to nepadarysite, gali būti nutraukti "Stanhope" ir Kliento sutartiniai santykiai.

Kliento asmens duomenys gali būti atskleidžiami dėl priežasčių, kurios visos yra susijusios su su kortele susijusių paslaugų teikimu arba siekiu tęsti tokių paslaugų teikimą ateityje. Tarp tokių priežasčių gali būti: su Kortele susijusių operacijų vykdymas, vidaus ataskaitų teikimas, identifikavimas, tikrinimas ir stebėsena, mokėjimo operacijų vykdymas ir su mokėjimu susijusių asmens duomenų pateikimas kitiems Tinklo dalyviams bei susijusioms trečiosioms šalims ir kt.

Kad galėtų apdoroti su Kortele susijusias operacijas, Klientas sutinka, kad "Stanhope" VISA ir (arba) susijusiai trečiajai šaliai pateiktų pakankamos apimties Kliento asmens duomenis, kad VISA ir (arba) susijusi trečioji šalis galėtų tvarkyti bet kokius Kliento asmens duomenis, kaip reikalaujama ir pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus.

Kliento asmens duomenys gali būti perduodami ir atskleidžiami visame pasaulyje. Kliento asmens duomenys už Europos ekonominės erdvės ribų bus perduodami remiantis tinkamomis arba tinkamomis apsaugos priemonėmis, kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, arba atitinkamos duomenų apsaugos institucijos sprendimu dėl tinkamumo.

Daugiau informacijos rasite "Stanhope" privatumo politikoje (ją rasite čia: www.sh.financial.

Šių papildomų reikalavimų keitimas ir nutraukimas

"Stanhope" turi teisę keisti šiuos papildomus reikalavimus, kaip nurodyta Taisyklių ir sąlygų 10 skyriuje.

Bendrovė "Stanhope" turi teisę nutraukti šių Papildomų reikalavimų taikymą, kaip nurodyta Taisyklių ir sąlygų 12 skyriuje. Be to, "Stanhope" turi teisę nutraukti šių Papildomų reikalavimų taikymą ir nebeteikti su kortele susijusių paslaugų arba vienašališkai nutraukti Taisyklių ir sąlygų galiojimą, jei yra toliau nurodytos priežastys:

VISA informuoja "Stanhope", kad Klientui nebebus suteikta galimybė naudotis Kortele dėl priežasčių, kurių VISA gali neatskleisti "Stanhope" arba "Stanhope" - Klientui;

Klientas užsiima veikla, kurią VISA ir (arba) "Stanhope" nurodo kaip draudžiamą arba ribojamą veiklą;

VISA išregistruoja "Stanhope" arba pati "Stanhope" dėl bet kokios priežasties nustoja būti Tinklo nare ir (arba) jei "Stanhope" neturi galiojančio Tinklo leidimo naudoti bet kokį Kliento kortelėje esantį ženklą;

nustatoma, kad Klientas užsiima veikla arba atliko veiksmus, kurie laikomi nesąžiningais, neatitinkančiais reikalavimų ar kitaip kenkiančiais "Stanhope", VISA, kitų tinklo narių ir (arba) kitų susijusių trečiųjų šalių verslui;

jei Stanhope arba VISA mano, kad Klientas vykdė veiklą pažeisdamas Tinklo taisykles ir (arba) PCI standartus;

dėl bet kokių kitų aplinkybių, kurios VISA ir (arba) "Stanhope" ir (arba) bet kurios institucijos nuožiūra yra laikomos sukčiavimu, neteisėta Kliento veikla arba Taisyklių ir sąlygų pažeidimu;

nepateikiama visa VISA ir (arba) "Stanhope" reikalaujama informacija, duomenys ir (arba) dokumentai apie Klientą;

kitos aplinkybės, dėl kurių, VISA ir (arba) "Stanhope" nuomone, Klientui draudžiama teikti su Kortele susijusias paslaugas.

Visi pirmiau nurodyti nutraukimo pagrindai, taip pat iš VISA ir (arba) kito įgalioto asmens gautas prašymas nutraukti sutartį yra laikomi privalomais "Stanhope" ir suteikia "Stanhope" teisę vienašališkai nutraukti T&C nedelsiant, iš anksto nepranešant apie sutarties nutraukimą Klientui, nebent VISA ir (arba) kitas įgaliotas asmuo informuotų "Stanhope" kitaip.

Papildomi kliento įsipareigojimai

Klientas privalo:

saugoti kortelę nuo fizinių pažeidimų (įskaitant temperatūros ir elektromagnetinių laukų poveikį);

užblokuoti Kortelę per Paskyrą, jei ji buvo pamesta ar pavogta arba jei įtariama, kad Kortelę gali panaudoti kitas trečiasis asmuo;

laikyti PIN kodą paslaptyje ar įsiminti PIN kodą, nerašyti PIN kodo ant Kortelės, popieriaus ar bet ko, kas paprastai laikoma kartu su Kortele, ir nelaikyti PIN kodo jokia kita forma;

naudoti Kortelę tik teisėtais tikslais, neatskleisti PIN kodo ar kitų Kortelės kodų trečiosioms šalims, Kortele pirkti tik teisėtas prekes ir paslaugas. Jei Klientas atskleis PIN ar kitus kodus, leidžiančius tretiesiems asmenims naudotis Kortele, visus nuostolius ir neigiamą tokių veiksmų poveikį turės prisiimti Klientas;

nedelsdamas pranešti "Stanhope" per Platformą, jei Klientas praranda Kortelę ir (arba) žino apie galimą neteisėtą Kortelės naudojimą;

teikti informaciją, kurios gali prireikti "Stanhope" ir (arba) VISA, kad jos galėtų vykdyti savo pareigas, susijusias su Kortelės veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, su Kortele atliktomis operacijomis, jų tikslais ir pan.;

gavus fizinę Kortelę, iš karto pasirašyti ant jos nugarėlės tam skirtoje vietoje. Fizinė Kortelė turi būti pasirašyta, kad ji galiotų.

Klientas gali būti įpareigotas padengti ne didesnius kaip 50 EUR nuostolius, susijusius su bet kokiomis neautorizuotomis mokėjimo operacijomis, atsiradusiomis dėl prarastos ar pavogtos Kortelės naudojimo arba dėl neteisėto Kortelės pasisavinimo. Ankstesnė taisyklė netaikoma ir Klientas nepatiria nuostolių, jei:

Klientas negalėjo nustatyti Kortelės praradimo, vagystės ar neteisėto pasisavinimo prieš mokėjimą, išskyrus atvejus, kai Klientas elgėsi nesąžiningai; arba

nuostoliai atsirado dėl "Stanhope" darbuotojo, agento ar filialo (jei toks yra) arba subjekto, kuriam buvo perduota jo veikla, veiksmų ar neveikimo. Tačiau Klientas atsako ir prisiima visus nuostolius, jei tokius nuostolius patyrė veikdamas nesąžiningai arba jei tyčia ar dėl aplaidumo tinkamai neužtikrino Kliento pareigų, įskaitant nustatytas 6.1 punkte.

Saugumo rizika, susijusi su Kortelės naudojimu, turi tokią pačią reikšmę, kokia jai priskiriama pagal Sąlygas ir taisykles.

Įvairūs

Mokesčiai, taikomi už Kortelės išdavimą, pakeitimą, su Kortele susijusios operacijos atlikimą, PIN kodo pakeitimo mokestį ir kiti mokesčiai skelbiami "Stanhope" interneto svetainės Mokesčių puslapyje.

Klientui inicijavus mokėjimą Kortele, sumos, panaudotos Kliento Kortele inicijuotai operacijai padengti, bus išskaičiuotos iš turimo Sąskaitos likučio tą pačią Darbo dieną, kai buvo inicijuota operacija Kortele, be galimybės pakartotinai panaudoti tą pačią sumą kitiems tikslams, t. y. Klientas negalės pakartotinai panaudoti tos pačios sumos. Suma, panaudota Kortelės operacijai padengti, bus faktiškai išskaičiuota iš Sąskaitos likučio, kai bus apmokėta mokėjimo informacija Tinkle ir kitose Dalyvaujančiose trečiosiose šalyse, o tai gali skirtis priklausomai nuo konkretaus atvejo, tačiau neturėtų užtrukti ilgiau nei 7 darbo dienas (galimos išimtys).

Klientas, patikrinęs Sąskaitą, galės matyti Kortelės sąskaitos išrašus, kuriuose bus nurodyta išleista suma, data ir prekybininkas (parduotuvė ar bankomatas), kuriame buvo įsigyta prekė ar paslauga naudojant Kortelę.

Jei šiuose Papildomuose reikalavimuose nustatyti kitokie reikalavimai nei pagal T&C, su kortele susijusioms paslaugoms taikomi šiuose Papildomuose reikalavimuose nustatyti reikalavimai.

Pradėkime...

Užpildykite žemiau esančią formą ir mes susisieksime, kad pradėtume procesą

Pateikdami šią formą, jūs leidžiate mums susisiekti su jumis ir sutinkate su mūsų paslaugų teikimo sąlygomis, kaip nurodyta privatumo politikoje ir sąlygose.